ABnet
ABRACK 6U (600 x 400), gồm: 1 quạt,  3 Outlet 6U400
ABRACK 6U (600 x 400), gồm: 1 quạt, 3 Outlet 6U400
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

19” ABRACK 10U (600 x 500), gồm: 1 quạt,  3 Outlet 10U500
19” ABRACK 10U (600 x 500), gồm: 1 quạt, 3 Outlet 10U500
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABRACK  15U (600 x 500), gồm: 1 quạt,  3 Outlet 15U500
ABRACK 15U (600 x 500), gồm: 1 quạt, 3 Outlet 15U500
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABRACK 15U (600 x 600), gồm: 1 quạt,  3 Outlet 15U600
ABRACK 15U (600 x 600), gồm: 1 quạt, 3 Outlet 15U600
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABRACK  20U (600 x 600), gồm: 1 quạt,  6 Outlet 20U600
ABRACK 20U (600 x 600), gồm: 1 quạt, 6 Outlet 20U600
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABRACK 20U (600 x 800), gồm: 1 quạt,  6 Outlet 20U800
ABRACK 20U (600 x 800), gồm: 1 quạt, 6 Outlet 20U800
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết

ABRACK 20U (600 x 1000), gồm: 1 quạt, 6 Outlet 20U1000
ABRACK 20U (600 x 1000), gồm: 1 quạt, 6 Outlet 20U1000
Tủ mạng là một phần không thể bóc tách khỏi một dự án xây dựng phòng trung tâm dữ liệu. Chức năng và sự cần thiết của tủ mạng hay còn được gọi là tủ Rack đã được nhiều người biết đến và đưa vào sử dụng.

Chi tiết