ABnet
AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 12-Fiber, MM 84751-5
AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 12-Fiber, MM 84751-5
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên tường của AMP cung cấp một khoảng không gian cần thiết cho việc đấu nối sợi quang của cáp trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 4-Fiber, MM 84751-2
AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 4-Fiber, MM 84751-2
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên tường của AMP cung cấp một khoảng không gian cần thiết cho việc đấu nối sợi quang của cáp trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Unloaded 84751-1
AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Unloaded 84751-1
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên tường của AMP cung cấp một khoảng không gian cần thiết cho việc đấu nối sợi quang của cáp trục chính hay cáp ngang.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, SM 4-1348960-4
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, SM 4-1348960-4
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính (backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, MM 4-1206138-4
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, MM 4-1206138-4
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính (backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, SM 2-1348960-4
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, SM 2-1348960-4
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính (backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM 2-1206138-4
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM 2-1206138-4
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính (backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 4U, Unloaded 559552-2
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 4U, Unloaded 559552-2
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP Netconnect bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính(backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Unloaded 559542-2
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Unloaded 559542-2
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP Netconnect bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính(backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Light Metal, Unloaded 288234-1
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 2U, Light Metal, Unloaded 288234-1
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP Netconnect bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính(backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Unloaded 1435555-1
AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Unloaded 1435555-1
Hộp đấu nhảy sợi quang loại gắn trên Rack của AMP Netconnect bảo vệ an toàn cho đường cáp trục chính(backbone) tại điểm đấu nối.

Chi tiết