'webmaster_tracker' => '', )?>
  • SRX650-BASE-SRE6-645AP

  • Mã sản phẩm : MS 1205
    Giá : Liên hệ
    Nhóm sản phẩm : Firewall Juniper SRX
    Lượt xem : 74 lượt

Giới thiệu sản phẩm

Firewall Performance 7 Gbps
Firewall + routing PPS (64 Byte) 850 Kpps
Maximum concurrent sessions 512 000
Connections per second 35 000
Maximum security policies 8192
IPsec VPN tunnels 3000
IPS (Intrusion Prevention System) throughput 1000 Mbps
Antivirus Throughput  350 Mbps
Firewall Performance HTTP 2 Gbps
Maximum Number of Virtual Routers 128
Maximum Number of Security Zones 128

IPsec VPN throughput (large packets) 1.5 Gbps


'webmaster_tracker' => '', )?>