ABnet
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM2, 3m 2105030-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM2, 3m 2105030-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM3, 3m 2105031-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM3, 3m 2105031-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m 2105032-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m 2105032-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m 6374658-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m 6374658-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 3m 2105027-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 3m 2105027-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

Commscope/AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m 2105028-3
Commscope/AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m 2105028-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại LC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: SC, ST hay MT-RJ ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, OM2, 3m 5492591-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC to Dual ST, OM2, 3m 5492591-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM2, 3m 2105050-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM2, 3m 2105050-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m 2105051-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m 2105051-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết

AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m 2105052-3
AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m 2105052-3
Là đoạn cáp quang ngắn, được bấm sẵn connector tại 2 đầu sợi quang dùng để nối các thiết bị quang lại với nhau.
Đầu nối loại SC ở cả hai đầu hay một đầu của dây nhảy và đầu còn lại sẽ là: MT-RJ, ST hay LC ở đầu còn lại.

Chi tiết