ABnet
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Yellow Color 1-1859251-0
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Yellow Color 1-1859251-0
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Yellow Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Yellow Color 1859251-7
AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Yellow Color 1859251-7
AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Yellow Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Yellow Color 1859251-5
AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Yellow Color 1859251-5
AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Yellow Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Red Color 1-1859249-0
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Red Color 1-1859249-0
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Red Color

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Red Color 1859249-7
AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Red Color 1859249-7
AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Red Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Red Color 1859249-5
AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Red Color 1859249-5
AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Red Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Blue Color 1859247-7
AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Blue Color 1859247-7
AMP Category 6 UTP Patch Cable 2.1M Blue Color
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Blue Color 1859247-5
AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Blue Color 1859247-5
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).
AMP Category 6 UTP Patch Cable 1.5M Blue Color

Chi tiết

AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Blue Color 1-1859247-0
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Blue Color 1-1859247-0
Cáp đấu nhảy Cat 6 không bọc giáp chống nhiễu của AMP vượt tất cả các yêu cầu hiệu suất với những ứng dụng Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, voice dạng analog hay digital (VoIP).
AMP Category 6 UTP Patch Cable 3M Blue Color

Chi tiết